Tra cứu điểm tuyển sinh 10

Lưu ý tra cứu: Nếu số báo danh bắt đầu bằng 0 thì chúng ta không cần điền số 0 phí trước. Ví dụ học sinh Nguyễn Văn A có số báo danh là 012345 thì chỉ cần điền là 12345 và tra cứu.